Event

Meditation Course

ผ่านอีก 1 กิจกรรมกับคอร์ส “วิปัสสนา พาสุขใจ” โดย พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2560 ทางโรงแรม เดอะ ลาภา หัวหิน ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรม จิตอาสา และ แม่ชีทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและทำให้คอร์สปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ขอให้ทุกท่านอิ่มบุญ จิตผ่องใส ร่างกายแข็งแรง