Event

คอร์ส วิปัสสนา

ผ่านอีก 1 กิจกรรมกับคอร์ส วิปัสสนา พาสุขใจ หัวใจโดยพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2560 ทางโรงแรม เดอะ ลาภา หัวหิน ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติธรรม จิตอาสา และ แม่ชี ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและทำให้คอร์สปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ขอให้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ทุกคน ทุกท่านด้วยเทอญ